lördag 14 september 2013

Jag kandiderar till riksdagen och kommunfullmäktige!

Idag, när jag skriver det här inlägget är det precis ett år kvar till valet den 14 september 2014. Vi har då genomlevt två hela mandatperioder med borgerligt styre i såväl Sveriges riksdag som i Stockholms landsting och kommunfullmäktige. Vi har sett hur politiken gått åt fel håll.

Men om ett år är det dags för förändring. Dags att kavla upp och ställa om till ett grönare samhälle. Och i det arbetet vill jag vara med, och därför har jag idag fyllt i webbformuläret och kandiderar till riksdagen och till Stockholms kommunfullmäktige.

Som jag skriver på min kandidatsida har jag ett brett politiskt engagemang, och är villig att arbeta med nästan vilken fråga som helst för att förändra världen, Sverige och Stockholm i en grönare och mer hållbar riktning. Men det är framför allt inom kulturpolitiken jag hittills engagerat mig, bland annat genom mina två mandatperioder i kulturnämnden och min första mandatperiod i den nu nerlagda Stadsmuseeinämnden.

När vi når majoritet vill jag fortsätta det arbete som jag lagt grunden för genom mina två år i kommunfullmäktige och i kulturnämnden.

I Stockholm vill jag stärka kulturens ställning och göra kulturen tillgänglig för alla:

  • Vi måste ta tillbaka kulturskolan till den höga nivå den hade 2006. Idag har vi förvisso en fantastisk kulturskola i Stockholm – men den är inte för alla! I vissa stadsdelar, i synnerhet på Järva, går mindre än en procent av alla barn i kulturskolan, i stadsdelar som Bromma, Södermalm och Östermalm är den siffran mer än tio gånger högre.  Alla barn och unga ska ha möjlighet och rätt att följa kurser i kulturskolan. Men vi måste också lyssna på de unga. Vad vill de ha för kultur? Vad vill de ha för kurser? Vad vill de lära sig?
  • Kulurstödet till de fria grupperna har i dagarna fått kraftig kritik. Miljöpartiet ställde sig bakom den förändring av stödet som genomfördes för två år sedan. Men vi lämnade samtidigt in en lång lista på åtgärder vi saknade, farhågor och förslag på fortsatta förändringar. Vi ska inte gå tillbaka till det gamla, men kraftiga förändringar måste till för att våra fria kulturgrupper och kulturarbetarna ska få arbetsro och tillåtas utvecklas på sina egna – inte politikernas eller tjänstemännen på kulturförvaltningens – villkor.
  • Kulturen måste nå ut över hela staden. I Stockholms innerstad har kulturlivet en mycket stark ställning: De stora nationella och kommunala institutionerna och evenemangen finns där – och ska finnas där – tillsammans med en mängd mindre scener, museer och kulturlokaler. Men vi måste också se till att hela staden får nära tillgång till kultur av hög kvalitet. Vi har drivit frågan om "kvarterskultur", där alla stadsdelar i Stockholm ska ha minst en kulturinstitution som gör stadsdelen unik och spännande. Det kan t.ex. vara en teater, en biograf eller en konsthall. Men vi vill också bygga ut en helt ny infrastruktur med lokala kulturhus över hela staden.

Det är tre frågor för framtidens Stockholm. Men vi har många andra förslag och idéer. Under hösten leder jag ett arbete med att ta fram ett Kulturpolitiskt program för ett grönt Stockholm. Ett första utkast presenteras på Miljöpartiets kulturnätverk nästa vecka och går sedan på bred remiss i partiet och för de som vill vara med och påverka.

På nationell nivå ska vi arbeta för en kulturell tillväxt på kulturens egna villkor:

  • Kulturstödet ska ställas om så att en större del går till infrastrukturellt stöd. Det kan handla om stöd till scener, dyrbar utrustning eller dansares dagliga träning. På så sätt kan många aktörer få del av det offentliga stödet, och därmed lägger vi en grund för hela kulturlivet att växa.
  • Satsa på de kulturella och kreativa näringarna. Det hävdas ofta – och med rätta – att varje satsad krona på kultur ger mångdubbelt tillbaka. Vi har idag en näringlivsutveckling där de kreativa näringarna tillhör den sektor som växer starkast och ger flest nya jobb. Det är ofta gröna jobb som genererar engagemang och demokrati men som lämnar ett påtagligt litet fotavtryck. Dessa näringar vill vi stödja.
  • Stärk kulturen i den statliga budgeten. Kulturen är en grön kärnfråga, och handlar om hur vi ställer om samhället i en hållbar riktning. Kulturen får individer och samhällen att växa. Den erbjuder en meningsfull fritid, ett kreativt yrkesliv och en bättre skola. Kulturen är demokratifrämjande, men också klimatsmart. Den är ofta närproducerad och lämnar ett litet ekologiskt fotavtryck. I den gröna omställningen måste därför kulturen vara med.

Jag har varit medlem i Miljöpartiet sedan millennieskiftet ungefär (minns inte exakt när jag gick med). Jag har erfarenhet från politiska uppdrag i Stadsmuseinämnden, Kulturnämnden, Stadsarkivet, Storstockholms brandförsvar, och så klart Kommunfullmäktige. Jag har också haft flera interna uppdrag i partiet, bland annat: Valberedningen och Styrelsen för MP Stockholms stad, Förtroenderådet, ombud på kongresser och kommun- och landstingsdagar. Jag har suttit med i gruppen som utvärderade det förra provvalet och i gruppen som tog fram riktlinjer för det nu aktuella provvalet.

Nu ber jag om stöd för att få vara med och genomföra alla de goda idéer som vi tillsammans kommit med under två perioder i opposition. Jag vill vara med och förändra i riksdagen och i kommunfullmäktige.