onsdag 28 september 2011

En friare IT-struktur

Debatten om en friare IT-politik har äntligen nått Stadshuset. Det var via min motion som ärendet kom upp i fullmäktige. Här är mitt inledningsanförande.

Fru ordförande,

fullmäktigeledamöter och åhörare här på läktaren och via webbradio. Och de stockholmare som har Windows i sina datorer kan också följa den här debatten via webb-tv. Svårare tyvärr då för de som använder MacOS, har jag märkt*).

Och det är bland annat det som den här motionen handlar om: All digital information som Staden producerar ska vara:

Plattformsoberoende – fungera lika bra i Windows-, Mac- och Linux.
och, den ska bygga på fri programvara,
och öppen källkod.

Så är det inte idag. Webb-TV funkar inte. Här har jag en helt nyproducerad DVD-skiva från en av Stadens förvaltningar. På baksidan står att skivan är ”avsedd för PC-datorer med minst Windows XP”. Innehållet på skivan är dessutom gjort som en programvara som man måste installera, och det programmet bygger inte på öppen källkod eller öppna standarder.

Det som är bra med skivan är att den tillgängliggör rådata. (Tyvärr är den inkapslad i programvaran.)

Nu är den här skivan från Stadsarkivet. Och det är en förvaltning i Staden som trots allt är väldigt bra på IT och på att tillgängligöra rådata, fritt via sin hemsida och via Stockholmskällan. Och det är också något som min motion handlar om. Att staden – via Stadsarkivets projekt, Navet, E-arkiv och e-doc – ska öppna upp och tillgängliggöra den rådata som staden producerar.

Det är data som är offentligt finansierad (och offentlig genom arkivlagen, oftast!) och ska kunna användas av vem som helst. Och det vill vi underlätta. – Det är en demokratifråga!

Jag är medveten om att motionen är ganska lång, och spänner över många områden. Kan låta rätt teknisk också: Den handlar om:

Plattformsoberoende
Öppen programvara
Öppna filformat och standarder
Och vår egen rådata

Och det är lite för lätt för politiker att skygga för det tekniska, och skjuta över frågorna till IT-avdelningarna. Men det viktiga med motionen är att påtala att: det här är inte tekniska frågor. Det är politik! En friare IT-struktur handlar om demokrati! Och det är vi politiker som väljer var på den demokratiska skalan vi vill placera in… Stockholms kommun.

Staden använder idag i hög utsträckning proprietär (inlåst) programvara, trots att fullgoda alternativ finns på marknaden. (Open Office för dokumenthantering, Mozilla för e-post och webbhantering). Genom den här snäva upphandlingsprocessen vi använder, så driver vi i staden i praktiken en konkurrenshämmande verksamhet, i en känslig bransch där konkurrensen borde vara stor. Och där Stockholms kommun som är en så pass stor aktör måste ta ett större ansvar. Det gäller inte minst i skolorna, inför skoleleverna – våra unga konsumenter.
-

Jag förstår svaret från majoriteten som att, att-satserna om: öppna standarder och publicering av egen källkod och rådata i princip bifalls, och att vi inte ska kunna kräva att externa användare (allmänheten) ska ha en viss programvara.

Om vi lyckas genomföra det så har vi kommit en bit på väg: Mac- och Linux-användare kommer kunna följa fullmäktige via webb-TV.

Men att det är avslagfri programvara och plattformsoberoendet. Att vi alltså fortsätter t.ex. att ensidigt fostra våra skolelever till att bli Microsoft-användare.


Bifall till Miljöpartiets reservation
_ _


____
*) Sedan jag påpekade att webb-tv inte fungerar för mac-användare tycks detta ha åtgärdats. Fullmäktiges webb-tv- och radiosändningar kan följas från den här sidan. IT-debatten kan följas här, om man klickar på raden för Utl. 2011.83


Mer forskning på stadens museer

Här är mitt inledande anförande i debatten om min motion: "Satsning på mer forskning på stadens museer", från kommunfullmäktiges sammanträde i måndags.

Ordf. fullmäktige...

Den här motionen syftar till att stärka kompetensen på stadens förvaltningar. I ett första steg är det våra museer det handlar om. Men andra förvaltningar bör vara med. Flera är redan idag forskningsstyrda: Stadsarkivet och USK till exempel. Men, miljöarbetet, trafikplanering, stadsplanering… sådana verksamheter, som redan idag både använder forskning och själva genererar forskning i sin verksamhet.

Kompetenslyft behövs alltid! Det blir väldigt tydligt när man läser remissvaren, som alla (utom stadsledningskontoret av någon anledning) är positiva – mycket positiva – till motionen.

Motionen går ut på att: staden ska knyta till sig forskare. De (forskarna) ska ha förvaltningarna som sin arbetsplats, och forska om stadens verksamheter. De kommer in med kompetens, och bidrar till att öka kunskapen kring vissa områden. Kostnaderna är låga. Budgetpåverkan är liten eftersom finansieringen ska sökas externt: Från de statliga forskningsråden eller privata stiftelser. Men också EU.

Pengarna kommer utifrån, det är det viktiga. Så motionen syftar också till att stärka stadens budget och finanser.

I Sverige har vi en tradition där universiteten haft närmast monopol på offentlig forskning. Så har det inte alltid varit, och så är det inte heller i många andra länder. I Danmark till exempel, är museerna betydligt starkare forskningsmiljöer än i Sverige. Men vi har goda exempel också i Sverige; jag nämner Upplandsmuseet i motionen som har lyckats dra till sig flera forskningsprojekt i mångmiljonklassen.

Det blir en viss konkurrenssituation gentemot högskolor och universitet om fler aktörer blandar sig in. Det är positivt. Det är en konkurrens som universiteten skulle må väl av, och där vi – som kommun – har konkurrensfördelar. Både Vetenskapsrådet och Riksbanken till exempel, har länge kritiserat lärosätena för deras alldeles för höga kostnader för lokaler och administration. Uppemot hälften av ett beviljat belopp kan försvinna den vägen. Men där kan vi lägga oss betydligt lägre, och därmed få ut mer forskning för samma pengar. (Så har andra gjort.)

Men man ska inte se konkurrensen alltför strikt. Medel bör sökas tillsammans med lärosätena. Det är så vi kan locka de bästa forskarna och så stärker vi våra ansökningar.

Jag vill med den här motionen inte tvinga förvaltningarna och förvaltningscheferna till något. Men däremot bygga upp strukturer som gör det lättare för cheferna att stärka kompetensen på sina avdelningar. Underlätta att göra förstudier, och därmed starka ansökningar.

Att en kommunal förvaltning står som huvudman för ett forskningsprojekt är knappast något konstigt. Stadsarkivet har flera forskningsprojekt: Om Tidigmoderna konkurser, till exempel, finansierat av Riksbanken. Och ett om Grosshandlare, där Söderbergsstiftelsen gått in. Projekt i miljonklassen som knyter upp ett par tre disputerade forskare. Och där pengarna kommer utifrån.

Stadsarkivarien har haft stora framgångar, och jag vill ge fler förvaltningschefer samma möjligheter.

-

Det är framför allt två argument som framförs i borgarrådets svar för att avslå motionen:

1. Vi har redan forskare, och vi bedriver redan forskning för över 40 miljoner kronor.
- Mitt svar: Ja men det är väl jättebra! Att vi har en miljö, och vi har möjlighet att ta emot forskare. Låt oss bygga vidare på det. Stärka det vi har!

2. Forskning är primärt en statlig uppgift i Sverige.
-
Mitt svar: Förutom att det här låter som ett eko från en kommunistdiktatur, så är det fel. Vi har en jättestor privat forskningssektor i Sverige. Inte minst den tekniska industrin, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin. Men vi har också, en stor andel privat finansierad forskning inom akademin. Wallenbergstiftelserna, Wennergren, Hjärt- och lungfonden, Cancerfonden... (Och här har ju staden möjlighet att vara med och söka)

Remissvaren är väldigt positiva. Staden har mycket att vinna, knappast något att förlora. Varför är ni borgerliga politiker så negativa?


- Bifall till motionen och Miljöpartiets reservation i Borgarrådsberedningen!

tisdag 27 september 2011

Oklart om brandstationen

Vid kommunfullmäktige igår ställde jag en fråga till exploateringsborgarrådet Joakim Larsson (M) om hur framtiden egentligen ser ut för Midsommarkransens brandstation. Förhoppningen var väl att få en hint om att moderaterna har lyssnat på allianskollegorna från folkpartiet och att brandstationen kan bevaras. Men svaret svävade. Den korta diskussionen återges på ett bra sätt av Lars Epstein på DN.se.

___
» Det vi väntar svar på är alltså en motion, inte en interpellation som det står i artikeln.

fredag 23 september 2011

DN:s misslyckande

Stockholms borgarråd är okända!

Det är slutsatsen av Dagens Nyheters enkät där drygt tusen stockholmare har tillfrågats om vilket förtroende de har för borgarråden. I en webbenkät som just nu ligger ute på artikelns hemsida säger dessutom nära hälften av de som svarat att de inte känner igen Stockholmspolitikerna och att de inte heller bryr sig.

Självklart är det ett demokratiskt problem att kunskapen om politikerna, och framförallt politiken, inte når ut till medborgarna. Men vems fel är det? När frågan vad det här beror på ställs till de tretton borgarråden är några delvis självkritiska, men de flesta svarar att det är svårt att nå ut i media. Rapporteringen om lokalpolitiken har minskat, säger Sten Nordin.

Som ledande Stockholmstidning borde DN själv ta ansvar.

Varför rapporterar DN så gott som aldrig* från fullmäktigesammanträdena (trots att de alltid har minst en reporter på plats)? Varför söker Stockholms nyhetsjournalister inte själva upp nämndledamöter? Varför lägger journalistiken så ofta fokus skandaler istället för på de politiska frågorna?

Nu har DN haft stora artiklar om Stockholmspolitiken två dagar i rad. Förhoppningsvis är det ett trendbrott vi ser nu med återkomsten av Stockholmsbilagan.

____
* Undantaget är ju Lars Epstein som genom sin fotoblogg utgör ett föredöme för Stockholms alla politiska journalister!

torsdag 15 september 2011

Midsommarkransens brandstation

I slutet av förra mandatperioden skrev jag, tillsammans med min partikollega Ylva Wahlström, en motion till Kommunfullmäktige om att bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen. Istället för planerad rivning tycker vi att den ska bevaras och fyllas med kultur. Motionen har ännu inte behandlats men nu ligger den i alla fall på dagordningen inför höstens fullmäktigesammanträden.

I tisdags hölls en debattkväll på biografen Tellus i Midsommarkransen kring brandstationens framtid. Tyvärr har jag själv tillbringat de senaste dagarna på en konferensanläggning i Olofsfors och kunde trots inbjudan inte närvara på mötet. Men till min glädje läser jag i DN att inte bara de två övriga oppositionspartierna är på vår linje, utan att även Folkpartiet nu har svängt och säger sig vilja bevara den gamla kulturbyggnaden.

Det är glädjande; Folkpartiet tenderar i allt högre utsträckning att bli en positiv kraft i Stockholmspolitiken. I synnerhet deras syn på kulturmiljö och stadsbyggnadsfrågor skiljer sig ofta från de grå betongpartiernas. Med försiktig optimism konstaterar jag att det alltså kan finnas en majoritet för vår motion i fullmäktige. En öppning för LM-stadens bevarande, och mer kultur i Midsommarkransen.

___
» Midsommarkransens brandstationen är grönmärkt på Stadsmuseets kulturmiljökarta vilket innebär att den har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Den ingår också i LM-staden som är ett riksintresse för kulturmiljövården.
» Jag har tidigare skrivit om Brandstationen här och här.
» Ärendet till KF kan läsas här.

» Motionen i sin helhet:


2010:19

Motion av Ylva Wahlström m.fl. (mp) om bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur

Dnr 328-1598/2010


I LM-staden i Midsommarkransen, med dess unika kulturskyddade karaktär, finns i den gamla brandstationen. Brandstationen behöver få nytt liv, och det är viktigt att den bevaras till sitt yttre p.g.a. det kulturella riksintresset. Denna del av staden behöver ha en plats för kultur och sociala möten. Detta skulle innebära en mer levande stadsdel. Troligen skulle man även kunna bevara idrottshallen för friskvårdande aktiviteter. Ibland skulle hallen kunna bli en utställningshall eller en konsertlokal, gärna för lokala förmågor.

Brandförsvaret lämnade brandstationen i vintras 2010. Fastighetsnämnden har överlåtit fastigheten till Exploateringsnämnden med syfte att avyttra eller riva stationen. Vi motsätter oss rivning. Vi kan tänka oss ett kommunalt ansvar, en förening som äger eller hyr. Men även helt privat ägande är tänkbart.

Det viktigaste är att kunna använda detta hus som är kulturmärkt och bedömt som riksintressant. Här skulle man med fördel anpassa lokalerna för tillgänglighet med mera genom självbygge för den förening eller ägare som är villig att ta sig an detta kulturella hus. Kanske kan det bli ett projekt i sig själv, för t ex arbetslösa ungdomar. Man kan dra en parallell till Aspuddsbadet. Där fanns ett stort engagemang hos lokalbefolkningen, som också ledde till att det så småningom blev ett kulturhus.

Vem som ska ansvara för planerna kring den gamla brandstationen i Midsommarkransen är inte helt klarlagt. Remissen bör gå till kulturnämnden, stadsdelsnämnden samt även idrottsnämnden.

Eftersom brandförsvaret lämnade byggnaden i vintras antar vi att verksamheten inte kommer att återupptas, utan att vi kan använda det kulturmärkta huset till kulturell verksamhet.


Vi föreslår stadsfullmäktige besluta

att Stockholms stad bevarar den gamla brandstationen och rustar den till ett kulturhus antingen i egen regi eller efter avtal med extern part.


Stockholm den 21 juni 2010


Ylva Wahlström Mats Berglund Stefan Nilsson


tisdag 13 september 2011

Sjukskrivna ska digitalisera, igen!

Den borgerliga regeringen vill att sjukskrivna ska arbeta med kultur. De kan till exempel "ägna sig åt digitalisering av gamla arkiv" säger kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (M) i DN.

I Stockholm hade vi länge en framgångsrik rehabiliteringsverksamhet där före detta sjukskrivna arbetade på Stadsarkivet med att digitalisera det så kallade Rotemansarkivet, ett typiskt "gammalt arkiv". Det satte den borgerliga majoriteten i Stadshuset stopp för, och lade ner verksamheten.

Vet den andra handen alltså inte vad den ena sysslar med?

__
» Jag reserverade mig tillsammans med representanterna från S och V mot neddragningarna på arkivet. Vi ville behålla både digitaliseringsarbetet på Rotemansarkivet och forskarsalen i Frihamnen.
» Mer om den borgerliga majoritetens dåliga Stadsarkivspolitik finns här!
» Mer om kultur, kulturarbetare och den borgerliga regeringens syn på sjukskrivning, på Kulturbloggen.