torsdag 28 oktober 2010

Nytt hopp för Slussen

Frågan om Slussen är inte avgjord. Det liggande förslaget, med en åttafilig motorvägsbro, höga ramper in mot Skeppsbron och stora murliknande byggnader på Södermalmssidan, är det av förklarliga skäl många som gärna vill slippa se förverkligas. Men alternativen har varit många och omtvistade.

Frågan är politiskt besvärlig och förslagen skär rakt igenom partierna. Själv har jag argumenterat för förslaget "Nybyggt bevarande" som aktualiserades efter den misslyckade tävlingen i början av 2000-talet. Förslaget bygger på Wiliam-Olssons hyllade funkiskonstruktion med klöverbladen och den eleganta trafiklösningen.

Under den gågna mandatperioden har jag och andra företrädare för bevarandeförslaget dock låtit oss förstå att stödet och acceptansen för god kulturmiljö bland politiker och tjänstemän är allt för svagt för att ett bevarande ska realiseras. Många har därför samlats kring andra alternativ.

Nu öppnas dock plötsligt och oväntat en ny möjlighet att bevara Slussen. Det är socialdemokraternas nya borgarråd Tomas Rudin som meddelar att han har tagit ställning för att åtminstone låta utreda möjligheten att renovera Slussen istället för att riva helt och bygga nytt.

Vi vet att det finns många, såväl rödgröna som borgerliga, politiker som gärna skulle se klöverbladen på sin plats även i framtiden. Slussen har förfallit därför att den är misskött. En renovering kan återskapa det fantastiska och moderna byggnadsverk det en gång var. Låt oss ta chansen och undersöka den saken!

---
» Jag har tidigare bloggat om Slussen.

måndag 25 oktober 2010

Stockholms kulturliv bromsar in

Med den kulturbudget som den moderatstyrda Stadshusalliansen presenterade idag visar borgarrådet Madeleine Sjöstedt tydligt sin intention att dra hårdast möjligt i bromsarna.

Två små strimmor av ljus lyser genom de i övrigt dystra raderna; det är två stycken tiomiljonerssedlar som fördelas till Stadsbibliotekets fortsatta strukturomvandling respektive den hårt eftersatta utställningsverksamheten på stadens museer.

Sjöstedt själv slår sig för bröstet och kallar dessa strimmor för "satsningar". Men läser man vidare i budgeten så ser man snart att de tjugo "satsade" miljonerna kommer att ätas upp av inflationen och de ökade kostnaderna för priser och löner. Därtill lägger alliansen ett generellt sparbeting på ytterligare 13 miljoner(!).

Några direktiv till kulturförvaltningen hur de ska lyckas spara så pass mycket pengar ges dock inte. Min gissning är att det knappast blir varken fler bibliotek eller fler utställningar det här året. Däremot lär vi få se en fortsatt personalminskning samt en rad nedlagda verksamheter.

Det är en dyster prognos jag gör utifrån såvitt jag kan se den hårdaste kulturbudgeten hittills under de fem år som de borgerliga partierna haft ansvaret. Hittills har vi sett kraftiga nedskärningar inom biblioteket, museerna, kulturhuset och kulturskolan. (Över 150 tjänster har dragits in de senaste åren.) Men aldrig tidigare har vi presenterats ett så pass stort sparbeting och ett så pass litet påslag som i årets kulturbudget.

---
» Även Stadsarkivet, som redan under detta år har ropat efter resurser, har fått ett besvärligt sparbeting på nära en miljon kronor.
» Fler analyser av budgeten: (MP) och (V).
» Budgeten i sin helhet kan hämtas hem här.

lördag 16 oktober 2010

Ingen Norrbotniabanan i regeringens budget

Jag har tidigare bloggat om Norrbotniabanan, ett projekt som har stor betydelse för min numera andra hemstad, Umeå. Men också för hela Norrland och därmed hela Sveriges infrastruktur.

Här i Umeå är förväntningarna stora, och det är därför med besvikelse som man läser den nya regeringens budgetförslag. Trots löften från många borgerliga politiker - inte minst den nyblivne riksdagsledamoten från Västerbotten Edward Riedl - att Norrbotniabanan ska byggas och bli av, så saknas satsningen helt i såväl budget som långtidsplanen för infrastruktur.


Ur Västerbottensnytt den 13 oktober 2010

Ett projekt som däremot finns med är såklart Förbifart Stockholm. Som Hans Sternlycke från Järnvägsfrämjandet konstaterar kostar dessa två projekt ungefär lika mycket.

Men, säger Sternlycke: "det är ingen tvekan om vad som hade varit mest värdefullt för svensk industri. Förbifart Stockholm kommer att öka på luftföroreningarna, ge ökad bilträngsel, och sprida bebyggelsen så att den blir omöjlig att försörja med kollektivtrafik. Om den överhudtaget kommer att kunna användas."

Notera särskilt den sista meningen. Inom några få år är vi inne i Peak Oil. Fossila fordonsbränslen kommer att bli för dyra. Och el som alternativ är inte helt självklart. Det kommer att krävas el från mellan två och tre nya kärnkraftsreaktorer för att hålla dagens bilism rullande i framtiden.

Alternativbränslena kommer inte att räcka till. Det enda som är hållbart för framtiden är stora satsningar på kollektivtrafik och järnvägar.

Men i den nya regeringen första budget satsat ungefär dubbelt så mycket pengar på bilväg som på järnväg. Förutom att det är uppenbara felsatsningar så är det dessutom ett brott mot de löften om förhållandena mellan järnväg och bilväg som gavs i valrörelsen. Då lovade allianspartierna att mer än hälften av infrastruktursatsningarna skulle gå till järnväg.

Varför håller ni inte era löften, Edward Riedl?

___
» I budgetpropostitionen anslås 53,2 miljarder till vägar och 31,8 till järnväg över mandatperioden. I järnvägsfrämjandets enkät före valet lovade allianspartierna att förhållandet mellan järnväg och väg skulle vara 56% mot 42% av infrastrukturpengarna till järnvägens fördel.

» De rödgröna partierna vill satsa 100 miljarder kronor mer än alliansen på järnvägar fram till 2020, vilket betyder c:a 65 miljarder under mandatperioden alltså mer än dubbelt så mycket som alliansen. Den rödgröna planen inbegriper även höghastighetsbanorna: Ostlänken samt sträckan Gbg–Borås.