onsdag 31 oktober 2012

Brandstationen: Om behovet av kultur i den växande staden

Stadsbyggnadskontoret avslår tanken på kulturhus i den gamla brandstationen i Midsommar-kransen. De vill också riva flera av de kulturmärkta byggnaderna inom fastigheten, och istället bygga skola på platsen. Därmed går de emot den kulturmiljö-utredning som tagits fram inför programsamrådet. Men det finns sätt att reagera mot planerna.

Tillsammans med mina partikollegor Ylva Wahlström och vår gruppledare Stefan Nilsson lämnade jag under förra mandatperioden in en motion om att bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen, och fylla denmed kultur.

När motionen behandlades i fullmäktige i våras, den 20 februari, fick vi oväntat under debatten löftet från såväl stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius som Fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt att brandstationen skulle bevaras.*)

Sedan dess har en grupp inom Studiefrämjandet arbetat med ta fram ett förslag på hur brandstationen kan omvandlas till ett levande kulturhus med en stor mängd aktiviteter av skilda slag. Fokus ligger på tonåringar och unga vuxna, men även yngre barn och kulturintresserade äldre ska vara välkomna med riktade aktiviteter. Eftersom de har ett studieförbund i ryggen är finansieringen av verksamheten tryggad utan att kommunen ska behöva gå in.

Förstudien (kan laddas hem här) är gedigen och imponerande. Det är därför otroligt beklagligt att stadsbyggnadskontoret inte har tagit hänsyn till vare sig den, till Miljöpartiets motion om kulturhus, eller ens till den kulturmiljöutredning som de själva beställt.

Stadsbyggnadskontorets förslag till program för Aspudden och Midsommarkransen (kan laddas hem här), utgår från behovet att uppföra ca 1 500 lägenheter i området, samt en skola för 800­–900 elever från förskolan till åk 9. Därutöver nämns behov och konsekvenser för naturmiljö, rekreation, barn, miljö, bullernormer, mm. Även konsekvenserna för kulturmiljön analyseras, om än bristfälligt.

Vad som tyvärr inte nämns alls är behovet av utbyggd infrastruktur för kultur när staden växer. Kultur är – till skillnad från till exempel skola och förskola – inte lagstadgad kommunal verksamhet. Trots stora ord från politiker i alla läger om kulturens stora betydelse, får den därför alltför ofta stå till sidan när det väl kommer till kritan. Detta gör sig tyvärr tydligt även i det här fallet.

Behovet av en skola i området är mycket stort, men inte större än behovet av kultur. Båda aspekterna måste tillgodoses. Brandstationen är exceptionellt lämplig som kulturhus, men mindre lämplig som skolbyggnad.

Kulturmiljöutredningen framhåller att:

Tomtens utsträckning kan modifieras något utan att det kulturhistoriska värdet minskar. Byggnaderna bör ej rivas. Möjligen kan bostadshuset med sin i sammanhanget sekundära funktion ersättas med annan byggnad. Byggnaderna kan byggas om och till på ett varsamt sätt. Fasaderna mot nordost och slangtornet är viktigast, då de fungerar som fondmotiv eller riktmärke och tydligast signalerar funktionen. De bör inte förändras eller byggas för. Vissa interiörer bör inte förvanskas. Vid ombyggnad av interiören bör delar av den ursprungliga funktionen fortfarande vara avläsbar.

Men för att fylla behovet för en skola går stadsbyggnadskontoret rakt emot detta utlåtande, och föreslår istället just rivning av alla byggnader utom huvudbyggnaden. Och för att huvudbyggnaden ska fungera som skola måste den förmodligen även byggas om såväl invändigt (inte minst den stora vagnhallen måste styckas upp på ett sätt som kulturmiljöutredningen direkt avråder från) som utvändigt (exempelvis kommer sannolikt de stora portarna behöva bytas ut eller byggas för).

Både kulturen och kulturmiljön sätts således åt sidan på ett mycket olyckligt sätt i programförslaget. Även om brandstationen blir ett kulturhus bör viss skolverksamhet kunna få plats i huset. Men oavsett måste en ytterligare en plats beredas för uppförandet av en skola i lämpligare lokaler inom området. Och brandstationen ska renoveras varsamt för att fungera – i sin lite ruffiga stil – som ett modernt och efterlängtat kulturhus.

Man kan påverka förslaget genom att i samrådet sända synpunkter.
Gå in på plansamrådets hemsida och vidare till: Lämna synpunkter. (Alt. direkt här)

Samråd pågår fram till 28 december 2012.

Ett samrådsmöte kommer hållas den 15 november kl. 14:00 - 20:00 på Konferens Kobran, Telefonvägen 30. (Varför de har lagt samrådsmötet mitt under kommunfullmäktiges budgetdebatt kan naturligtvis få vem som helst att ana konspiratoriska baktankar…)

___ 
___ 

*) I KF-debatten den debatten den 20 feb 2012 sades följande:
(protokollet kan laddas hem här, bläddra till sidorna 82–89)
http://insyn.stockholm.se/KF/document/2012-02-20/Protokoll/Protokoll%2002-20feb-debatt.pdf)

» Madeleine Sjöstedt: 

Brandstationen är inte hotad. Det finns inga planer på att riva brandstationen. [---] Som kulturborgarråd måste jag ur kultursynpunkt säga – och detta vet säkert också Mats Berglund – att ni måste vara försiktiga med att rutinmässigt säga att det här ska vara en byggnad för kultur. Man kan inte bara säga: In med kulturen! Någonstans ska någon betala för alla dessa lokaler, och det blir i slutändan kulturlivet som får betala. Detta vill jag skicka med: Gärna in med kultur här, men då måste vi komma på hur det ska finansieras! Det är alldeles för tidigt att låsa sig vid detta.

» Regina Kevius, avslutade debatten med orden: 

Och vi ska inte riva brandstationen!
 
» Således, båda borgarråden utlovade att brandstationen skulle bevaras. Men vad de inte sa var att de tydligen bara avsåg delar av fastigheten. Gymnastiksalen, förvaltningsbyggnaden, slangtornet, parken, och bostadshuset föreslås nu för rivning. En annan intressant sak är kultur- och fastighetsborgarrådets oro för ökad kommunala utgifter för kulturhuset. Med Studieförbundet som ägare av projektet kan vi konstatera att den oron inte länge är befogad.
___ 

» Bild: Kulturmiljöutredningen, Aspudden och Midsommarkransen. 2012-03-15