tisdag 14 december 2010

Kransens brandstation i kulturnämnden

För en tid sedan motionerade jag tillsammans med Stefan Nilsson och Ylva Wahlström, om att bevara den kulturmärkta brandstationen i Midsommarkransen. Nu är ärendet under beredning och remissen har nått kulturnämnden.

Tyvärr har kulturförvaltningen valt att fokusera på vårt förslag på nya användningsområden i byggnaden snarare än på de kulturhistoriska aspekterna, vilket fick ett något märkligt svar till följd. Kransen anses mättad av kultur (!), varför man i praktiken avslog motionen.

Vårt förslag till beslut (se nedan) byggde istället på att brandstationen bör bevaras och att det finns en rad verksamheter som står beredda att flytta in. Vi vet också att det finns en bred opinion i stadsdelen för ett bevarande som också gärna ser mer kultur i området. Även om Kransen är väl försett med kultur så menar vi att kultur har en tendens att växa i god jordmån.

Midsommarkransens brandstation ingår i LM-Staden som är klassad som riksintresse för kulturmiljövården. Den moderatstyrda majoriteten i Stadshuset har nyligen fört över brandstationsfastigheten till Exploateringsnämnen, vilket förebådar en kommande rivning. Det finns risk för att hela området kan hamna under en kraftig och olycklig exploateringsprocess med följd att de kulturhistoriska värdena omintetgörs.

__

Vårt förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta

att bifalla motionen,
att ärendet lyfts från exploateringsnämnden,
att kulturförvaltningen medverkar i att finna en lämplig aktör som kan ta över ansvar för drift och verksamhet i den gamla brandstationen,

samt att därutöver anföra:

Det är inledningsvis mycket beklagligt att inte kulturmiljöaspekterna behandlas i kulturnämndens remissvar.

Brandstationen i Midsommarkransen ingår i LM-staden som är riksintresse för kulturmiljövården samt till stora delar blå- och grönklassad enligt kulturmiljöavdelningens klassificering (den aktuella fastigheten är grönklassad). Som anförs i motionen är brandstationen nu hotad, och av den moderatstyrda majoriteten i Stadshuset överförd till exploateringsnämnden för ett kommande rivningsbeslut.

Motionen syftar i första hand till att bevara den kulturklassade och unika byggnaden, och föreslår därför en möjlig framtida funktion som kulturhus.

Nu krävs det att ärendet lyfts bort från exploateringsnämnden för att kunna förverkliga en framtida verksamhet i den gamla brandstationen.

Vi delar inte kulturförvaltningens bedömning att kulturen är mättad i området, utan menar att kultur istället har en positiv tendens att växa i god jordmån. Vår förhoppning är därför att man i den starka kulturrörelse som finns i området runt Midsommarkransen-Aspudden-Telefonplan kan hitta en aktör som kan överta huset och fylla det med kultur. I samband med rivningen av Aspuddsbadet bildades en kulturförening som nu saknar lokal. Men även andra föreningar och aktörer bör prövas att ta över drift och ansvar av brandstationen. Vi vet att det är brist på lokaler för förskoleverksamhet i området. Och den lilla tillhörande idrottshallen bör också bevaras och utnyttjas till friskvårdande aktiviteter. Idag används den bl.a. av förskolor på dagtid och av andra grupper på kvällstid.

___
Se även: tidigare bloggpost.

Inga kommentarer: