lördag 13 mars 2010

MP Stockholms stads årsmöte 2010


De fyra revisorerna "tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret."

Posted by ShoZu

Inga kommentarer: