onsdag 10 mars 2010

Om Liljevalchs utbyggnad

Igår meddelades det i media att Liljevalchs konsthall kan komma att bygga ut. En tillbyggnad på den nuvarande parkeringsplatsen bakom konsthallen skulle vara ett stor lyft för verksamheten och möjliggöra fler utställningar, bättre service åt besökarna, ett eget kafé och mycket annat efterlängtat.

Möjligheten till utbyggnad har öppnat sig sedan en finansiär – som ännu vill vara anonym – sagt sig vilja donera 50 miljoner kronor. Självklart bör vi i Kulturnämnden se positivt på detta vilket vi också gjorde på gårdagens sammanträde där vi enhälligt beslöt att gå vidare med projektet. I ett första steg beviljade nämnden 300 000 kr för fortsatt utredning.

Helt problemfritt är dock inte ärendet. Miljöpartiet och Vänstern var tydliga med att nämnden måste få mer information kring donationen och den mystiske donatorn innan något avtal med denne kan undertecknas från förvaltningens del. Vi menar att vi bör veta vad vi gör innan vi rusar åstad. Det borgerliga blocket valde dock just åstadrusningen, och ett uppdrag gavs alltså åt kulturdirektören att skriva avtal.

Men, det måste dock understrykas att det är en mycket lång väg kvar innan projektet är iland. Inte minst gällande finansieringen. Det som gäller nu för staden är dels att skaka fram ytterligare 50 miljoner utöver den donerade summan, samt att säkra finansieringen av de ökade kostnaderna för den nya utställningshallen, c:a 4,5 miljoner kronor per år. Enligt de i dagsläget mycket skakiga prognoserna för kostnadstäckning ska byggnationen tas över stadens investeringsbudget (pengar som bör gå till mycket annat, inte minst till nya Barnpalatset på Riddarholmen). De rörliga kostnaderna förväntas kunna täckas via entréavgifter genom att fler utställningar lockar fler besökare. Det senare är problematiskt inte minst med tanke på vår strävan mot fri entré på samtliga stadens museum, inklusive Liljevalchs. Om inte finansiering hittas på annat håll skjuter man således den kommunala fri entré-reformen i sank.

De borgerliga partierna svar på nämndärendet igår var dock genomgående närmast extremt optimistiska, vilket gör mig en aning nervös. Jag drar mig till minnes ett parallellfall till detta. Under våren 2007 hade vi möjligheten att, i samband med Norrbros renovering, överta delar av riksdagens garage för att bygga ut Medeltidsmuseet. Med en sådan utbyggnad skulle museet kunna erbjuda alla de många skolklasserna någonstans att äta medhavd matsäck, personalen skulle kunna få anständiga kontorsytor och mycket annat.

Kostnaden för en utbyggnad av Medeltidsmuseet skulle gå på omkring 8,5 miljoner och den årliga hyresökningen, mm på runt 850 000 kr. Sålunda en långt lägre kostnad än för det föreslagna Liljevalchsprojektet. Då röstade de borgerliga partierna ner den efterlängtade utbyggnaden. Nu är man istället mycket positiv.

Det återstår således för de borgerliga partiernas företrädare i kulturnämnden att tydligt förklara skillnaden mellan de två projekten.

Men, det är inte nog där. Staden har ytterligare ett museum som har blivit minst sagt missbehandlat under den borgerliga mandatperioden: Stadsmuseet har tvingats göra sig av med runt var femte anställd, kontorsytorna i det nyrenoverade Sjömanshemmet har släppts till andra förvaltningar, och tidigare utställningsytor har fått göras om till kontor (där personalen idag sitter extremt trångt). Utställningsperioden för de stora utställningarna har förlängts p.g.a. brist på resurser att skapa nya, osv.

Inför projektet med Liljevalchs har alltså majoritetspartierna en del att svara på: Varför menar de att Liljevalchs är ett så pass mycket mer angeläget museum för stockholmarna än Medeltidsmuseet och Stadsmuseet?


Min bedömning av projektets framtid då!?

- Näe, det blir nog ingen utbyggnad av Liljevalchs. Tyvärr!!! (Men borgarna spelar nog med – åtminstone fram till valet!)

Läs mer på DN, SVD

Inga kommentarer: